PLF Tutorials

LEGAL TUTORIALS FOR DOING BUSINESS IN VIETNAM

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư


Khi hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài sẽ được cấp 2 loại giấy tờ sau:

  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hai loại giấy này được thể hiện bằng ngôn ngữ tiếng Việt.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp trước và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp sau. Vì Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sau đây là mẫu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Phản Hồi hoặc Đặt Câu Hỏi