PLF Tutorials

LEGAL TUTORIALS FOR DOING BUSINESS IN VIETNAM

Hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại


  • Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo mẫu;
  • Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại theo mẫu;
  • Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương;
  • Bản sao có công chứng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp;
  • Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp.

Hồ sơ đề nghị cấp lại đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại thực hiện như cấp mới.

Phản Hồi hoặc Đặt Câu Hỏi