PLF Tutorials

LEGAL TUTORIALS FOR DOING BUSINESS IN VIETNAM


Chính sách cung cấp dịch vụ

1. Dịch vụ cung cấp

PLF cung cấp các dịch vụ pháp lý được trình bày tại website plf.com.vn và theo phạm vi hoạt động được cấp phép bởi Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Phương thức

Do tính chất đặc thù của dịch vụ pháp lý, vì vậy PLF áp dụng các chính sách cung cấp dịch vụ tùy theo sự thỏa thuận giữa các bên. Phương thức PLF cung cấp dịch vụ có thể thông qua email, văn bản, điện thoại, gặp mặt trực tiếp hoặc thông qua các phương tiện trực tuyến khác. Các bên có quyền bổ sung, sửa đổi danh sách liên hệ của mỗi bên quy định tại thỏa thuận. Danh sách này được gửi đến bên còn lại thông qua hình thức e-mail, fax hoặc văn bản. Trong danh sách này thể hiện rõ các thông tin như: họ và tên, chức vụ, địa chỉ e-mail.

PLF cũng có thể áp dụng chính sách thực hiện theo kết quả vụ việc hoặc cung cấp dịch vụ trong một khoảng thời gian tùy theo tính chất vụ việc và yêu cầu của khách hàng.

PLF chỉ thực hiện dịch vụ khi khách hàng hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận và cung cấp đủ thông tin, tài liệu cho PLF.

3. Thời gian hoàn thành

Thời gian hoàn thành được tính sau ngày nộp bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ tại cơ quan có thẩm quyền mà không bao gồm thời gian chuẩn bị hồ sơ, thời gian chậm trễ của cơ quan có thẩm quyền, thời gian xử lý vi phạm của Quý khách.

4. Quyền và nghĩa vụ PLF

Thực hiện công việc đã thỏa thuận theo đúng quy định của pháp luật.

Phối hợp chặt chẽ với khách hàng trong quá trình thực hiện công việc.

Nhận thù lao từ khách hàng theo thỏa thuận.